Từ điển thuật ngữtất cả (2)

Statistical Inference / Sự Suy Luận Thống Kê
Quá trình tìm kiếm thông tin về một TỔNG THỂ (bao gồm các đặc điểm và THÔNG SỐ về phân phối của nó) từ các mẫu các giá trị quan sát từ một tổng thể đó.