Từ điển thuật ngữtất cả (40907)

National Bargaining / Thương Lượng Mang Tính Quốc Gia
Là sự thương lượng tập thể giữa những người làm công ăn lương và đại diện của giới chủ để đề ra mức lương và những điều kiện làm việc trong một ngành hoặc một nhóm ngành trên toàn quốc.
National Bureau For Economic Research / Phòng Nghiên Cứu Kinh Tế Quốc Gia
Là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận của Mỹ được thành lập năm 1920 dưới hình thức một trung tâm nghiên cứu độc lập và khách quan.
National Debt / Nợ Quốc Gia
Theo định nghĩa thông thường thì khái niệm này phản ánh tổng số nghĩa vụ nợ còn tồn đọng của chính quyền trung ương và được chia là hai loại: nợ có thể bán được, tức là CHỨNG KHOÁN được trao đổi ; và nợ không thể bán được, ví dụ như giấy chứng nhận tiết kiệm quốc gia.
National Economic Development Council (NEDC) / Hội Đồng Phát Triển Kinh Tế Quốc Gia
Là một hội đông ở Anh, chủ tịch của hội đồng là Bộ trưởng Tài chính, là một diễn đàn cho các đại diện của chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các nghiệp đoàn và giới học giả nhằm đề ra và đánh giá các chính sách liên quan đến hoạ ...
National Enterprise Board - NEB / Ban Doanh Nghiệp Quốc Gia
Là một tổ chức của nhà nước được thành lập bởi Đạo luật công nghiệp năm 1975. Chức năng chính của NEB là tăng cường hiệu quả sản xuất công nghiệp và tính cạnh tranh quốc tế, tiếp quản các cổ phần hiện có của chính phủ để đảm bảo mức sinh lãi.
National income / Thu nhập quốc dân
Là thước đo giá trị tiền tệ và hàng hoá và dịch vụ được cung cấp trên toàn quốc từ hoạt động kinh tế.
Aging Schedule / Bản Liệt Kê Aging
Phân loại các khoản phải thu, số hàng trữ kho, hay các khoản nợ theo thời gian. Trong một danh mục vay, aging cho biết sự sắp xếp của các khoản từ ngày sở hữu, và là một số chỉ cho tổng số tài sản và khả năng hoàn lại. Aging của các khoản mục kế toán cũng cho biết các món nợ quá kỳ hạn, n ...
Agricultural Exports / Nông Sản Xuất Khẩu
Các sản phẩm nông nghiệp làm ra để xuất khẩu chứ không phải cho mục đích tự cung tự cấp hay cho thị trường trong nước
Agreement Among Underwriters / Thỏa Thuận Giữa Các Nhà Bao Tiêu, Bảo Lãnh
Hợp đồng giữa những thành viên tham dự của một Tập đoàn ngân hàng đầu tư, đôi khi được gọi là hợp đồng tập đoàn (syndicate contract) hoặc thỏa thuận mua hàng theo nhóm (purchase group agreement). Nó khác thỏa thuận bao tiêu, được ký bởi công ty phát hành chứng khoán và Qu ...
Agrarian Revolution / Cách Mạng Nông Nghiệp
Tình huống trong đó sản lượng nông nghiệp tăng lên rõ rệt nhờ những thay đổi về tổ chức và kỹ thuật.
Aggregation Problem / Vấn Đề Về Phép Gộp
Vấn đề xác định hành vi kinh tế vĩ mô có thể đạt dự báo từ hành vi của các đơn vị kinh tế vi mô nổi bật.
Aggregate Production Function / Hàm Sản Xuất Gộp
Aggregate Production Function có nghĩa là: Hàm sản xuất gộp. Thuật ngữ này dùng để chỉ mối quan hệ giữa lưu lượng sản lượng trong toàn nền kinh tế (Y), tổng lực lượng lao động (L) và tổng lượng vốn (K), các đầu vào tham gia trực tiếp vào sản xuất. Hàm này có thể được mở rộng để bao hàm cả đất đai v&ag ...
Aggregate Expenditure / Chi Tiêu Gộp
Là tổng số chi tiêu danh nghĩa cho hàng hoá và dịch vụ trong một nền kinh tế.
Aggregate Demand Curve / Đường Cầu Gộp; Đường Tổng Cầu
Đường cầu gộp; Đường tổng cầu
Agency Theory / Học Thuyết Chủ-Thợ
Là học thuyết giải thích mối quan hệ người người chủ (principal), như các cổ đông, và người làm (agent), như các quản lý của công ty (executives). Trong mối quan hệ này, người chủ cử ra đại diện hoặc thuê người làm thực hiện các công việc. Học thuyết đảm bảo giải quyết 2 rắc rối điển hình thường gặ ...
Age-Earning Profile / Biểu Quan Hệ Thu Nhập Theo Tuổi
Mối quan hệ giữa thu nhập và tuổi. Biểu diễn quá trình thu nhập theo tuổi đơn giản nhất là một đường nằm ngang đi từ số 0 đến độ tuổi rời trường học, khoảng cách của các bước được quyết định bởi trình độ học vấn.
Affordability Index, Housing Affordability Index / Chỉ Số Đánh Giá Khả Năng Mua Nhà
Tiêu chuẩn được thiết lập bởi Hiệp Hội các nhà kinh doanh địa ốc Hoa Kì (National Association of Realtors - NAR) để đánh giá khả năng tài chính của khách hàng khi mua nhà. Chỉ số ở mức 100 nghĩa là thu nhập của gia đình đó là thu nhập của một gia đình trung bình (theo báo c& ...
Advising Bank, Notifying Bank / Ngân Hàng Thông Báo
Ngân hàng thông báo là một ngân hàng tham gia trong sơ đồ thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng, trong đó nó có vai trò thông báo cho người hưởng lợi rằng một L/C đã được mở tại ngân hàng phát hành cho người hưởng lợi và các điều khoản, điều kiện của L ...
Back Contract / Hợp Đồng Chưa Đáo Hạn
Với hợp đồng futures còn nhiều thời gian sau mới đáo hạn, người ta dùng thuật ngữ Back Contracts. Loại hợp đồng này còn được gọi là Back months hay Distant contracts - nghĩa là hợp đồng còn nhiều tháng nữa mới đáo hạn, ngược lại với Front contracts - hợp đồng gần đến ngày đáo hạn.