Từ điển thuật ngữtất cả (40883)

Affiliated Company / Công Ty Con
Những công ty cổ phần độc lập về pháp luật mà đa số phiếu của nó thuộc sở hữu của một công ty khác (tức công ty mẹ - holding company). Công ty con là chủ thể độc lập. Có bảng tổng kết tài sản riêng. Có Hội đồng quản trị và đại hội cổ đông riêng. Nhưng công ty mẹ có thể kiểm so&aacu ...
Affiliated / Thành Viên Chủ Chốt
Một cá nhân ở vị trí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của công ty. Các thành viên chủ chốt bao gồm ban giám đốc, ủy viên ban quản trị và chủ sở hữu. Tùy văn cảnh, "affiliated person" có thể được viết đơn giản là "affiliate"
Affiliate Marketing / Marketing Liên Kết
Marketing liên kết là một phương pháp đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến. Hình thức Marketing này được nhiều công ty cũng như cá nhân sử dụng để trong hoạt động tiếp thị trực tuyến và được phân loại thành: mạng lưới liên kết, các công ty quản lý liên kết và quản lý liên kết nội ...
Affiliate / Quan Hệ Liên Kết
Quan hệ liên kết là quan hệ giữa hai công ty khi một công ty sở hữu số vốn góp đáng kể, nhưng dưới mức đa số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty kia, hoặc khi cả hai đều là công ty phụ thuộc (công ty con) của công ty thứ ba.
Affiliate / Liên Kết Thành Viên
Hai công ty được gọi là liên kết thành viên khi một công ty chiếm ít hơn đa số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty còn lại, hoặc cả 2 là công ty con của một công ty thứ 3. Một công ty chi nhánh là công ty mà trên 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết được sở hữu bởi một ...
Advertising - Sale Ratio / Tỷ Lệ Doanh Số - Quảng Cáo
Tỷ lệ chi phí quảng cáo của các hãng trên tổng doanh thu bán hàng.
Adverse Opinion / Ý Kiến Bất Lợi
Thuật ngữ được sử dụng khi một kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính của công ty không phản ánh đúng tình hình tài chính, kết quả của sự điều hành, thay đổi trong tình hình tài chính hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn Gaap. Kiểm toán vi&ecir ...
Advanced Countries / Các Nước Phát Triển, Các Nước Đi Đầu
Các nước phát triển, các nước đi đầu.
Advance On Documents / Cho Vay Cầm Chứng Từ
Hình thức cho vay tiền dựa vào những chứng từ sở hữu hàng hóa (vận đơn, phiếu lưu kho...) làm bảo đảm.
Advance Commitment, Standby Commitment / Cam Kết Trước
Một lời hứa hay một thỏa thuận bằng văn bản để làm một việc gì đó trong tương lai. Ví dụ điển hình nhất là cam kết hợp đồng một định chế tài chính chấp nhận cho một vay một khoản tiền vào thời điểm xác định trong tương lai với những điều khoản được thỏa thuận trước như thỏa thuận tín dụng tuần hoàn. Người cho vay t ...
Administrative Expense / Chi Phí Quản Lí
Chi phí quản lí là chi phí xảy ra trong quá trình quản lí chung của doanh nghiệp. Ví dụ bao gồm lương quản lí, tiền thuê văn phòng và trang thiết bị cho đội ngũ quản lí, chi phí bảo hiểm, các dịch vụ được sử dụng cho đội ngũ quản lí, trang thiết bị mất giá. Ví dụ, trang thiế ...
Administered Price / Giá Quy Định
Giá quy định là khái niệm dùng để chỉ: 1. Giá của hàng hóa dịch vụ do một nhà sản xuất hay một tập đoàn các nhà sản xuất quy định, chứ không phải kết quả của tác động qua lại giữa các lực lượng thị trường. Loại giá này chỉ hình thành trong thị trường độc quyền hoặc thiểu quy ...
Adjustment Bond / Trái Phiếu Điều Chỉnh
Trái phiếu điều chỉnh do một công ty phát hành trong giai đoạn tái cơ cấu lại công ty. Trái phiếu điều chỉnh được phát hành cho những người nắm giữ các trái phiếu đang lưu hành trước khi tái cơ cấu. Các nghĩa vụ nợ nần được củng cố và chuyển giao từ trái phiếu đang lưu hành sang tr& ...
Avarage Life / Thời Gian Hữu Dụng Trung Bình
1. Ước lượng thời gian đến ngày đáo hạn của trái phiếu, tính cả khả năng trả tiền sớm. Thời gian hữu dụng trung bình được tính toán sử dụng trung bình trọng số của thời gian tính đến khi nhận được hết các dòng tiền trong tương lai. 2. Số năm tính đến thời điểm khi 1/2 của mỗi dollar vốn ban ...
Baby Boom / Thời Kỳ Bùng Nổ Trẻ Sơ Sinh
Những người sinh ra vào Thời kì bùng nổ trẻ sơ sinh được gọi là Baby Boomer. Một người được gọi là Baby Boomer khi người đó sinh vào khoảng thời gian từ năm 1946 - 1964 ở Anh, Mỹ, Canada và Australia. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, những nước này chứng kiến sự ra tăng đội ngột trong tỉ lệ sinh đẻ, vì vậy hiện tượng này ...
Back Letter / Chứng Thư Bảo Lãnh
Một thỏa thuận bổ sung hoặc phụ lục ( trong hợp đồng) giữa hai hay nhiều bên về quyền và nghĩa vụ của họ đối với những điều khoản không được quy định trong hợp đồng ban đầu hoặc những nguyên tắc cơ bản của hợp đồng hay đơn giản được hiểu là một thư đảm bảo bồi thường, ví dụ như là một thư bảo lãnh sao lưu các yêu cầu bồi thường cụ t ...
Backdate / Ghi Lùi Ngày Tháng
Ghi ngày tháng của một tài liệu sớm hơn so với ngày tháng ban đầu của tài liệu. Trong hầu hết các trường hợp, ghi lùi ngày tháng bị coi là lừa dối và bất hợp pháp, mặc dù vẫn có vài trường hợp mà ghi lùi ngày tháng được sử dụng một cách hợp pháp ...
Backdoor Fancing / Cấp Tiền Qua Cửa Sau
Là tập quán theo đó cơ quan chính phủ Mỹ vay bộ Tài chính Mỹ chứ không yêu cầu biểu quyết ngân sách của quốc hội.
Back-door Listing / Niêm Yết Cửa Sau
“Niêm yết cửa sau” (back-door listing) được hiểu là một công ty chưa đủ điều kiện niêm yết đã dùng biện pháp thâu tóm hay sáp nhập để chiếm quyền kiểm soát một công ty đã niêm yết và nghiễm nhiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng sự đổi tên của ...