Từ điển thuật ngữtất cả (72)

Zaire
Đơn vị tiền tệ của Zaire.
Z-Bond
Xem ACCRUAL BOND; TRANCHE.
Zero-coupon CD / CD Không Phiếu Lãi
Chứng chỉ tiền gởi được phát hành với mức chiết khấu từ số vốn gốc phải trả cho người nắm giữ khi đáo hạn, thể hiện theo số chiết khấu trên $1,000 vốn gốc. Còn được gọi là CD chiết khấu.
Zero-Coupon Mortgage/ Cầm Cố Phiếu Lãi Zero
Cầm cố thương mại dài hạn giữ lại mọi khoản thánh toán vốn gốc và tiền lãi cho dến khi đáo hạn. Khoản cho vay được cơ cấu như một tín phiếu dồn tích; tiền lãi đến hạn được nhập vào vốn gốc hiện tại. Khi đáo hạn, bên vay phải trả hết tín phiếu hoặc đầu tư với lãi suất hiện hành. Bên cho vay ...
Zero-Coupon Convertible Bond / Trái phiếu chuyển đổi không lãi suất
Một công cụ thu nhập cố định kết hợp giữa trái phiếu không lãi suất và trái phiếu chuyển đổi. Do tính năng không lãi suất, trái phiếu này không trả lãi và được phát hành với giá thấp hơn mệnh giá, trong khi tính năng chuyển đổi có nghĩa là trái phiếu ...
Zero-Coupon Security/ Chứng Khoán Phiếu Lãi Zero
Chứng khoán nợ, được bán mới mức chiết khấu cao so với mệnh giá, không trả tiền lãi trong kỳ hạn công bố. Trong thực tế, người nắm giữ nhậ tiền lãi một lần khí đáo hạn. Thanh toán tiền lãi thể hiện bằng phần tăng lên từ giá so giá bán ban đầu để mua lại theo mệnh giá. Sự trì ho&atild ...
Zero-Floor Limit / Giới Hạn Sàn Zero
Hệ thống Điểm bán lẻ trong đó các giao dịch thẻ ngân hàng được chấp nhận bằng cách kiểm tra những giao dịch so vơi số dư nợ đáo hạn hiện tại, hoặc Bản tin cảnh báo liệt kê các tài khoản quá kỳ hạn Xem FLOOR LIMIT, NEGATIVE AUTHORIZATION; POSITIVE AUTHORIZATION.
Zero Gap/ Mức Chênh Lệch Bằng Không
Tình trạng Tài sản nhạy với lãi suất và nợ phải trả nhạy với lãi suất của ngân hàng hoàn toàn cân bằng trong một thời kỳ cụ thể. Tình trạng cân bằng này xảy ra khi các kỳ đáo hạn của tài sản và nợ phải trả, khi tái định giá tương xứng với nhau. Trong thực tế điều n&agra ...
Zero Proof / Bằng Chứng Zero
Thủ tục ghi chép sổ sách trong từng bút toán được trừ ra từ số dư cuối kỳ. Những bút toán phù hợp hoặc cân đối khi đát đến số dư bằng zero, cho biết các bút toán tài khoản đã được nhập đúng. Phương pháp bằng chứng Zero này đôi khi được các giao dịch viên của ng&a ...
Zloty
Đơn vị tiền tệ của Ba Lan.
Zero-Balance Account / Tài Khoản Đã Kết Toán
Tài khoản sec được các công ty sử dụng để tăng tốc thu các quỹ từ các công ty con, hoặc kiểm soát các quỹ chi tiêu để trả cho các nhà tín dụng thương mại. Trong tài khoản thu số dư zero, thì số dư đã thu được chuyển bằng chi phiếu chuyển tiền gởi hoặc nợ của trung tâm thanh toán ...