Từ điển thuật ngữtất cả (502)

Value Date / Ngày Có Giá Trị
1. Ngày mà một khách hàng có thể sử dụng tiền đã ký gởi trong một tài khoản.2. Ngày theo lịch mà việc chuyển tiền thông qua chuyển tiền vô tuyến liên bang, trung tâm thanh toán bù trừ tự động, hoặc mạng lưới thanh toán điện tử, có thể được sử dụng như nguồn quỹ từ ngân h& ...
Value Migration / Sự Chuyển Dịch Giá Trị
Là quá trình theo đó nguồn giá trị gia tăng cơ bản trong một hoạt động thương mại chuyển dịch từ giai đoạn này sang giai đoạn khác
Vicious Cycle/ / Chu Kỳ Tệ Hại
Một tình huống tự củng cố, trong đó các nhân tố có xu hướng duy trì một hiện tượng không mong muốn nào đó – thí dụ, thu nhập thấp trong các nước nghèo dẫn đến sức khỏe kém và năng suất lao động thấp và cuối cùng dẫn đến sự dai dẳng của nghèo đói
Vig / Tiền Xâu
Phần trăm kỳ vọng về số tiền mà một sòng bài sẽ giữ trong một ván bài