Từ điển thuật ngữtất cả (2778)

Technical Reserve / Quỹ Dự Trữ Kỹ Thuật
Technical Reserve là dự trữ mà công ty bảo hiểm phải dành ra để có đủ khả năng trang trải các trách nhiệm còn lại của các đơn bảo hiểm đã cấp.
Task Bonus System / Chế Độ Tiền Thưởng
Chế độ thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đúng chỉ tiêu thời gian; chế độ thưởng vượt mức kế hoạch (ngoài lương chính thức)