Từ điển thuật ngữtất cả (4413)

Same Technology / Công Nghệ Tương Đồng
Các kỹ thuật sản xuất giống nhau; công nghệ tương đồng có tỷ lệ K/L như nhau trong sản xuất mỗi loại hàng hóa ở cả hai nước; nếu giá tương đối của các nhân tố sản xuất ở hai nước là như nhau.
Savings Ratio / Tỉ Lệ Tiết Kiệm
Tiết kiệm được diễn tả theo tỷ lệ với thu nhập khả dụng trên một thời kỳ nào đó. Tỉ lệ tiết kiệm đôi khi được dùng đồng nghĩa với xu hướng tiết kiệm bình quân