Từ điển thuật ngữtất cả (4413)

Short-Term Investments / Các Khoản Đầu Tư Ngắn Hạn
Các khoản đầu tư ngắn hạn là một tài khoản thuộc phần tài sản ngắn hạn nằm trên bảng cân đối kế toán của  một công ty. Tài khoản này bao gồm bất cứ khoản đầu tư nào mà một công ty thực hiện với thời gian dưới 1 năm. Các tài khoản như thế này thường gồm: cổ phiếu, tr&aacut ...
Short-Term Solvency / Khả Năng Thanh Toán Nhanh
Khả năng thanh toán ngắn hạn là năng lực đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Các chỉ số thanh toán ngắn hạng xác định năng lực đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn của doanh nghiệp (nói cách khác, chi trả các hóa đơn được chuyển tới). Với d&ogr ...
Short-Time Working / Làm Việc Ít Giờ
Đề cập đến những công nhân làm việc ít giờ hơn TUẦN LÀM VIỆC CHUẨN được nêu trong trong hợp đồng lao động của họ.
Side Payments / Các Khoản Trả Thêm
Những trao đổi giữa các cá nhân trong một nhóm nhằm mục đích khuyến khích thực hiện bổn phận cho một hoặc nhiều mục tiêu chung.
Strategic Business Unit / SBU / Đơn Vị Kinh Doanh Chiến Lược
Đơn vị kinh doanh chiến lược là một đơn vị kinh doanh thuộc một tổ chức kinh doanh, nhưng phân biệt với các đơn vị khác bởi vì đơn vị này phục vụ một thị trường bên ngoài xác định vì vậy SBU có sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược kinh doanh riêng (đội ngũ quản lí có thể tiến hàn ...
Straits Times Index / Chỉ Số Straits Times
Chỉ số Straits Times là chỉ số chứng khoán tính dựa trên giá trị thị trường của các cổ phiếu của 30 công ty đại diện được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore. Chỉ số Straits Times được xây dựng bởi công ty Singapore Press Holdings, Sàn giao dịch chứng khoán Singapore và Gi&aacut ...
Story Stock / Cổ Phiếu Tiềm Năng
"Story Stock" là cổ phiếu mang lại thu nhập tiềm năng trong tương lai, và tiềm năng được dự đoán trên cơ sở tin cậy. "Story" trong thuật ngữ này mang nghĩa là câu chuyện của công ty, có thể là lịch sử, là quá trình hoạt động, những đột ph&aac ...
Store Of Value / Giá Trị Lưu Trữ
Những công cụ có giá trị lưu trữ bao gồm hàng hóa, tiền tệ hoặc các loại vốn khác có thể giao dịch và có thể được lưu trữ để sử dụng trong tương lai. Thực ra đây không phải là một thuật ngữ mới, nhưng rất ít người chú ý. Nó là một thành phần cơ bản của hệ thốn ...
Stop-Limit Order / Lệnh Dừng Giới Hạn
Lệnh dừng giới hạn là một lệnh kết hợp cả đặc tính của lệnh giới hạn (limit order ) và lệnh dừng (stop order). Lệnh dừng giới hạn sẽ được thực hiện ở một mức giá cụ thể sau khi giá thị trường đạt tới mức giá dừng (stop price). Khi mà giá thị trường đạt tới mức giá dừng (stop price) thì lệnh dừng giới hạn sẽ trở th ...
Seignorage / Thuế Đúc Tiền, Phí Đúc Tiền
Từ xa xưa và áp dụng đối với tiền, đây là một loại thuế đánh vào những kim loại được mang đến xưởng để đúc tiền, nhằm trang trải các chi phí đúc tiền và là một nguồn thu cho nhà cầm quyền, người cho đó là một đặc quyền.
Self-Liquidating / Tự Thanh Toán
Một khoản vay hay lao dịch tài chính khác có rủi ro thấp và có một thủ tục gắn liền về việc kết thúc khoản vay và thanh toán nợ nần.
Self-Liquidating Advances / Các Khoản Ứng Trước Tự Thanh Toán
Một câu châm ngôn truyền thống tròn ngành ngân hàng của Anh là các hình hức tín dụng "tự thanh toán" là hình thức cho vay an toàn nhất cho ngân hàng.