Từ điển thuật ngữtất cả (4413)

Sliding Scale
Sliding Scale là cách tính hoa hồng của hợp đồng chuyển nhượng tái bảo hiểm thay đổi tùy theo kết quả kinh doanh của hợp đồng đó.