Từ điển thuật ngữtất cả (252)

Quantity Supplied / Lượng Cung
Số lượng mà các doanh nghiệp sẵn sàng và có thể bán với một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể
Quintile / Ngũ Phân Vị
Tỉ lệ 20% của một đại lượng số học. Một dân số được chia thành các ngũ phân vị sẽ dược chia làm năm nhóm bằng nhau về số lượng. Xem thêm DECILE
Qualified Endorsement / Bối Thư Có Điều Kiện
Chứ ký của người kí hậu trên chi phiếu, giới hạn nghĩa vụ (nợ phải trả) trong trường hợp không thanh toán hay không chấp nhận công cụ chi trả, Thông thường nó được viết với các từ Miễn Truy Đổi, hay tương tự như thế, để chỉ người ký hậu không phải chịu nghĩa vụ thứ cấp.
Qualified Opinion / Ý Kiến Có Điều Kiện
Ý kiến bởi kiểm toán viên nêu rõ rằng kiểm toán viên không thể xác minh một cách đầy đủ tính chính xác của các hồ sơ tài chính của ngân hàng, vì thiếu sót trong hồ sơ hay phạm vi giới hạn của Kiểm Toán. Tuy nhiên ý kiến có điều kiện kh&oc ...
Qualified Thrift Lender / Bên Cho Vay Tiết Kiệm Có Điều Kiện
Bên cho vay tuân thủ các nguyên tắc của Đạo Luật Cải Cách, Phục Hồi Và Thực Thi Các Định Chế Tài Chính năm 1989 về những người cho vay cầm cố, chuyên tài trợ cấm cố mua nhà. Để đổi lấy việc sở hữu 65% danh mục đầu tư cấm cố nhà ở hay chứng khoán bảo đảm bằng cầm cố, những người cho vay này có ...
Qualifying Rato / Tỷ Lệ Đủ Điều Kiện
Tỷ lệ được sử dụng bởi những bên cho vay cấm cố trong việc xác định số cầm cố tối đa để chấp thuận, ví dụ…. khoản nợ định kỳ hàng tháng của người vay như phần trăm của thu nhập gộp hàng tháng. Tỷ lệ đủ điều kiện là quy tắc thực nghiệm của bên cho vay nhằm xác định Khả Năng Thanh Toán Của Người Vay.
Quantity Theory Of Money / Lý Thuyết Số Lượng Về Tiền Tệ
Lý thuyết về sự tương quan giữa số lượng tiền và giá cả trong nền kinh tế. Nó cố gắng giải thích cách thức có thể kiểm soát lạm phát bằng Chính Sách Tiền Tệ, bằng việc kiểm soát cung tiền, những người chỉ trích lý thuyết này viện dẫn sự tồn tại của cận tệ hay chuẩn lệ và khả năng của c&a ...
Quarterlies / Báo Cáo Hàng Quý
Các báo cáo tài chính giữa kì về tình hình của một công ty cổ phần được xuất bản mỗi quý của năm tài khóa.
Quasi-Public  Corporation / Công Ty Bán Công Điều Hành Tư Nhân
Công ty điều hành tư nhân hoàn thành một nghĩa vụ công, như mua các khoản cho vay trong Thị Trường Thứ Cấp, qua đó giúp duy trì đủ nguồn vốn cho những người cho vay, các công ty bán công thường  có sự hổ trợ của chính phủ cho các khoản nợ của họ, và cổ phiếu được giao dịch ...
Quetzal
Đơn vị tiền tệ của Guatemala.
Quick Assets / Tài Chính Thanh Khoản Nhanh
Tài sản ngắn hạn của ty, trừ hàng tồn kho, có thể được đổi thành tiền mặt nếu cần thiết trong giai đoạn ngắn hạn, thường là một năm hoặc ít hơn. Cũng được biết đến như tài khoản thanh khoản.
Quiet Title Action / Hành Động Ngầm Về Sở Hữu
Hành động pháp lý được dùng để loại bỏ bất kì quyền lợi hay trái quyền (quyền đòi nợ) về tài sản bởi người khác. Đây là thủ tục được dùng để loại bỏ sự khiếm khuyết về quyền sở hữu đối với quyền sở hữu bất động sản, khi không thể đạt được chứng thư từ bỏ trái quyền.
Quitclaim Deed / Chứng Thư Từ Bỏ Trái Quyền
Chứng từ trong đó quyền sở hữu trái quyền, hay quyền sở hữu tài sản hay bất động sản được giao cho người khác mà không trình bày rằng quyền sở hữu đó có giá trị. Thông thường nó không có bản khế ước hay bảo đảm đối với trái quyền hiện hữu của những người nắm quyền giữ thế chấp trước.
Quotation / Sự Yết Giá
Giá phát biểu của người môi giới gồm giá chào cao nhất có thể mua và giá chào thấp nhất có thể bán . Bản báo giá đầy đủ trình bày giá sẽ được trả (giá đấu thầu) và giá được chào (giá chào bán). Thứ tự thông thường của danh mục gi&aacu ...