Từ điển thuật ngữtất cả (3553)

Premium Gross / Tổng Phí Bảo Hiểm
Premium Gross là toàn bộ số phí bảo hiểm thu được mà chưa chuyển tái bảo hiểm. Là toàn bộ số phí bảo hiểm thu được chưa trừ các chi phí về hoa hồng khai thác môi giới.
Premium Net / Phí Bảo Hiểm Thuần
Premium Net là phần phí bảo hiểm thu được sau khi đã trừ đi phần phí chuyển tái bảo hiểm. Phí Bảo Hiểm Thuần là phần phí bảo hiểm thu được sau khi đã trừ đi các chi phí vvề hoa hồng khai thác và môi giới.
Pro Rata; Proportional Reinsurance / Tái Bảo Hiểm Theo Tỷ Lệ
Pro Rata; Proportional Reinsurance là bảo hiểm theo tỷ lệ là hình thức tái bảo hiểm trong đó công ty nhận tái bảo hiểm nhận một tỷ lệ như nhau về phí và tổn thất phải gánh chịu từ công ty bảo hiểm gốc.
Pure Reinsurer / Công Ty Tái Bảo Hiểm Thuần Túy
Là một công ty chỉ kinh doanh dịch vụ tái bảo hiểm. Còn được gọi là “ Công ty tái bảo hiểm chuyên nghiêp”.