Từ điển thuật ngữtất cả (1475)

Original Insured / Người Được Bảo Hiểm Gốc
Là bên tham gia hợp đồng bảo hiểm gốc với Công ty bỏa hiểm gốc ( Công ty nhượng tái bảo hiểm)
Object Gap / Khoảng Cách Khách Quan
Khái niệm các nước kém phát triển chịu sự thiếu các hạng mục vật chất như đường giao thông, nhà xưởng, máy móc…, so sánh với các nước đã phát triển. Xem IDEA GAP