Từ điển thuật ngữtất cả (1394)

Nash Equilibrium / Trạng Thái Cân Bằng Nash
Một tập các chiến lược đã biết, căn cứ trên đó, bên kia chọn các chiến lược cân bằng NASH. Mỗi bên đều mong muốn có được chiến lược cân bằng NASH của họ.