Từ điển thuật ngữtất cả (2837)

Inception Date / Ngày Bắt Đầu
Inception Date là ngày bắt đầu của một hợp đồng bảo hiểm (hoặc tái bảo hiểm).
Intermediaries clause
Intermediaries clause là một điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm cố định theo đó nhà tái bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với những tổn thất phát sinh do môi giới bảo hiểm thu xếp hợp đồng đó bị phá sản.