Từ điển thuật ngữtất cả (908)

Hours clause
Một điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm vượt mức bồi thường thảm họa lớn cho tài sản trong đó quy định tổn thất xảy ra trong một thời gian nhất định sau một tai nạn hay thảm họa lớn thì mới được tính gộp vào trong khiếu nại đòi nhà tái bảo hiểm.
Harrod-Domar Growth Model / Mô Hình Tăng Trưởng Harrod – Domar
Quan hệ kinh tế dưới dạng hàm số trong đó tỷ lệ tăng trưởng GDP (G) phụ thuộc trực tiếp vào tỷ lệ tiết kiệm quốc gia ròng (S) và nghịch đảo với tỷ lệ vốn/sản lượng (K) của quốc gia : G=S/K