Từ điển thuật ngữtất cả (902)

Human Development Index / Chỉ Số Phát Triển Con Người (HDI)
Human Development Index là một chỉ số đo lường sự phát triển kinh tế xã hội, căn cứ trên các số đo về tuổi theo kỳ vọng, thành quả giáo dục, tỷ lệ biết chữ và thu nhập thực đầu người điều chỉnh.
Hours clause
Hours clause là một điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm vượt mức bồi thường thảm họa lớn cho tài sản trong đó quy định tổn thất xảy ra trong một thời gian nhất định sau một tai nạn hay thảm họa lớn thì mới được tính gộp vào trong khiếu nại đòi nhà tái bảo hiểm.