Từ điển thuật ngữtất cả (1243)

Growth-Valuation Function / Hàm Giá Trị - Tăng Trưởng
Hàm này tạo ra TỶ SỐ GIÁ TRỊ cực đại mà một hãng có thể duy trì được tại các mức tỷ lệ tăng trưởng khác nhau và là một đặc điểm chung của các LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG CỦA HÃNG.
Green Investing / Đầu Tư Xanh
Đầu tư xanh là việc lựa chọn đầu tư vào các công ty có thành tích tốt về việc bảo vệ môi trường trong sản xuất và kinh doanh. Green investing là một mục đặc biệt của đầu tư xã hội (Social investing). Ngày nay có rất nhiều nhà đầu tư chú ý đến việc đầu tư vào c&aa ...
Gross National Income / Tổng Thu Nhập Quốc Dân
Gross National Income là một chỉ tiêu kinh tế đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước nó được tính là tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm t& ...