Từ điển thuật ngữtất cả (2200)

Dependency Burden / Gánh Nặng Phụ Thuộc
Dependency Burden là tỉ lệ dân số có độ tuổi từ 0 đến 15 và trên 65, được xem như không có năng suất về kinh tế, và vì vậy không được tính vào lực lượng lao động. Ở các nước kèm phát triển, dân số ở độ tuổi dưới 15 chiếm ½ tổng dân số, do vậy đặt gánh nặng cho lực lượng la ...