Từ điển thuật ngữtất cả (2200)

Degree Of Operating Leverage; DOL / Tỷ Lệ Đòn Bẩy Hoạt Động Kinh Doanh
Đây là một loại tỷ số đòn cân nợ mô tả hiệu ứng của việc sử dụng một mức độ nợ hoạt động nhất định của công ty, tạo ra một thu nhập trước thuế và lãi vay ( EBIT). Đòn cân nợ hoạt động liên quan đến việc sử dụng một tỷ lệ chi phí cố định so với chi phí biến đổi lớn trong hoạt động của doanh nghi ...
Deindustrialization / Phi Công Nghiệp Hoá
Sự phát triển trong một nền kinh tế quốc dân theo hướng tăng tỷ trọng của nghành dịch vụ trong tổng sản phẩm quốc nội hoặc trong số việc làm trong các ngành dịch vụ.
Deleverage / Giảm Bớt Nợ
Deleverage là việc trả bớt nợ nần của một tổ chức kinh doanh. Để trả bớt nợ nần, công ty thường phải tiến hành biện pháp xa thải công nhân viên, báo đi các công ty con đang làm việc kém hiệu quả, và các biện pháp cắt giảm chi phí khác sau cho có tiền trả nợ.
Delinquency / Để Nợ Quá Hạn
Để nợ quá hạn có nghĩa là không trả khoản thế chấp khi đến hạn trả. Với hầu hết các thế chấp, kỳ trả thường là ngày đầu tháng. Mặc dù không bị trả tiền phạt trả trễ (late fee) tính theo số ngày trễ, món trả này cũng vẫn được coi là trả trễ hạn. Khi trễ hạn hơn ba mươi ngày, hầu h ...
Debt/Equity Ratio; D:E / Tỷ Lệ Nợ Trên Vốn Cổ Phần
Debt/Equity Ratio; D:E (DER). Đây là chỉ số phản ánh quy mô tài chính của công ty được tính bằng cách chia tổng nợ cho vốn cổ phần. Nó cho ta biết về tỉ lệ nợ và cổ phần mà công ty sử dụng để chi trả cho hoạt động của mình. Công thức tính:   DER = Tổng nợ / Tổng tài sản   ...
Debtor / Người Nợ/ Bên Nợ/ Con Nợ
Là người đã nhận từ người khác một khoản tiền hoặc tài sản hoặc nghĩa vụ gì đó. Để hoàn trả những thứ đã nhận từ chủ nợ, người nợ phải hứa sẽ hoàn lại khoản trả vào một lúc nào đó trong tương lai. Nếu người nợ không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình vào ...
Debt-Service Coverage Ratio - DSCR / Tỉ Lệ Nợ Khả Chi
Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đó là khoản tiền mặt hiện có của công ty để chi trả cho các khoản lãi vay và nợ gốc hàng năm, bao gồm cả các khoản chi cho quỹ đầu tư.Trong lĩnh vực tài chính công thì đây là khoản thu nhập cần thiết từ xuất khẩu để chi ...
Debt-To-Capital Ratio / Tỷ Lệ Nợ Trên Vốn
Đây là chỉ số đo lường quy mô tài chính của một doanh nghiệp cho biết trong tổng nguồn vốn của nó thì nợ chiếm bao nhiêu phần trăm. Nợ của doanh nghiệp bao gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Tổng vốn của doanh nghiệp gồm các khoản nợ của doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu - hay vốn cổ phần của c&aa ...
Decile / Thập Phân Vị
Là số liệu mẫu hoặc là số đo vị trí của một phân phối.
Decile / Thành Mười Nhóm Bằng Nhau
Thành mười nhóm bằng nhau
Decimal Coinage / Tiền Đúc Ước Số Mười
Hệ thống tiền tệ dựa vào cơ sở số mười
Decision Lag / Độ Trễ Của Việc Ra Quyết Định
Khoảng thời gian giữa việc nhận biết nhu cầu phải hành động để giải quyết một vấn đề kinh tế (Đặc biệt là kinh tế vĩ mô) với việc quyết định chính sách về vấn đề đó.
Decision Process / Quá Trình Quyết Định
Quá trình quyết định là một nội dung quan trọng bậc nhất của thế giới kinh doanh. Quá trình này thường dẫn tới quyết định tốt hoặc tồi, ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả kinh doanh. Có nhiều nấc quyết định khác nhau, từ bậc thấp tới cao nhất. Quá trình này trong khoa học quản trị kinh doanh thường được chia thành 6 b ...
Decision Rule / Quy Tắc Ra Quyết Định
Một tiêu chuẩn sử dụng trong việc chọn lựa, như có tiến hành một dự án hay không hoặc định giá các sản phẩm đầu ra như thế nào.
Decision Theory / Lý Thuyết Ra Quyết Định
Lý thuyết liên quan đến việc hình thành các quá trình hành động thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu trong các hoàn cảnh cụ thể có thể không ổn định.
Declaration Date / Ngày Công Bố Chi Trả Cổ Tức
Đây là ngày BGĐ/HĐQT, sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua (họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản), thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng rằng công ty chuẩn bị trả cố tức cho các cổ đông. Trong ngày này công ty cũng sẽ thông báo luôn ngày đ ...
Decreasing Cost Industry / Ngành Có Chi Phí Giảm Dần
Một ngành mà đường cung dài hạn dốc xuống. Điều này xảy ra nếu có những yếu tố tạo hiệu quả kinh tế nằm ngoài hãng mà lại nằm trong ngành.
Degree Of Financial Leverage - DFL / Mức Độ Đòn Bẩy Tài Chính
DFL là tỷ số đòn bẩy cho thấy ảnh hưởng của một khoản nợ vay xác định đối với thu nhập trên mỗi cổ phần của công ty. Đòn bẩy tài chính liên quan đến việc sử dụng chi phí cố định để tài trợ cho công ty và bao gồm cả những chi phí tăng thêm trước thuế và lãi vay. Trong điều kiện  c& ...
Default / Mất Khả Năng Trả Nợ
1. Không đủ khả năng trả lãi hoặc vốn gốc đúng thời hạn. Việc mất khả năng trả nợ xảy ra khi một người đi vay không thể hoàn thành nghĩa vụ vay nợ. Những người đi vay cũng có thể vỡ nợ khi không chi trả các khoản bắt buộc hoặc không sẵn sàng để hoàn trả khoản vay. 2. Không thực hiện đúng những yêu cầ ...
Deed-In-Lieu / Chứng Thư Ngăn Ngừa Tịch Biên
Deed-in-lieu là cách viết tắt của chứng thư ngăn ngừa tịch biên "deed in lieu of foreclosure". Chứng thư này chuyển chủ quyền sang nơi cho vay trong trường hợp người vay không trả được nợ và muốn tránh bị tịch biên. Bên cho vay có thể có hoặc không ngưng các thủ tục tịch biên nếu người thuê yêu ...