Từ điển thuật ngữtất cả (2911)

Cash Flow From Investing Activities / Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
Các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày sự thay đổi tổng thể về tình trạng sử dụng tiền của công ty thông qua bất kỳ lãi hay lỗ từ việc đầu tư vào thị trường tài chính hoặc thành lập các công ty con, và làm thay đổi quỹ tiền đầu tư vào tài sản vốn như m ...
Cash Flow From Operating Activities / Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
Một khoản mục kế toán biểu thị số tiền mà công ty tạo ra từ hoạt động kinh doanh thường ngày. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh không bao gồm vốn dài hạn hoặc chi phí đầu tư. Nó được tính bằng:Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh = EBIT + Khấu hao – Thuế
Cash Flow Loan / Dòng tiền từ các khoản nợ
Các khoản nợ thường dùng để đáp ứng hoạt động hàng ngày hoặc cho việc mua bán. Lý do cần một khoản vay có thể tùy thuộc vào từng mùa, nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc thay đổi trong chu kỳ kinh doanh.
Cash Flow Per Share / Dòng Tiền Trên Mỗi Cổ Phiếu
Một thước đo về sức mạnh tài chính của một công ty, tính như sau: Dòng Tiền Trên Mỗi Cổ Phiếu = (Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh - Cổ tức ưu đãi) / Số Cổ Phiếu Đang Lưu Hành. Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu cho thấy lợi nhuận sau thuế cộng với khấu hao, trên mỗi cổ phiếu cơ sở. Nhiều nhà phân tích t&a ...
Cash Flow Plans / Kế hoạch dòng tiền
Một phương pháp mà người được bảo hiểm có thể sử dụng để kiểm soát các khoản thanh toán phí bảo hiểm mà họ phải trả theo hợp đồng. Kế hoạch dòng tiền cho phép người mua bảo hiểm cân nhắc dòng tiền phí bảo hiểm của mình so với dòng tiền riêng của anh ta. Điều này cho phép ngườ ...
Capped Option / Quyền chọn giới hạn
Một quyền chọn với mức giới hạn lợi nhuận được thiết lập trước. Một quyền chọn giới hạn được tự động thực hiện khi chứng khoán cơ bản đóng cửa tại giá bằng hoặc cao hơn (với quyền mua) hoặc bằng hoặc thấp hơn (với quyền bán) giá giới hạn của quyền chọn.
Carrying Costs / Chi phí bảo tồn hàng tồn kho
Giá của việc nắm giữ, hay còn gọi là “bảo tồn” hàng tồn kho. Chi phí bảo tồn bao gồm có chi phí lưu kho, bảo dưỡng (đặc biệt với những mặt hàng dễ hư hỏng), bảo hiểm và các chi phí vô hình khác như chi phí cơ hội và tổn thất do bị trộm cắp.
Cash Allowance / Tiền phụ cấp
Phụ cấp mà khoản tiền được trả bằng tiền mặt, thay vì được hoàn trả vào một ngày nào đó. Chủ lao động thường sử dụng cho các khoản phụ cấp tiền mặt cho nhân viên để trang trải chi phí, ví dụ, các bữa ăn và chỗ ở.
Cash Book / Sổ thu chi tiền mặt
Một nhật ký tài chính ghi chép tất cả các khoản thu và chi tiền mặt, bao gồm có tiền gửi ngân hàng và khoản tiền rút khỏi tài khoản. Các bút toán trong sổ thu chi tiền mặt sau đó được kết chuyển vào sổ cái. Sổ thu chi tiền mặt được đối chiếu định kì với bảng sao k&eci ...
Cash Card / Thẻ tiền mặt
Thẻ tiền mặt có thể là bất kỳ thẻ nào mà bạn có thể đưa vào máy ATM hoặc các phân phối khác bằng tiền mặt, hoặc thẻ tín dụng trả trước, hoặc một thẻ với giá trị tiền đặt trước từ một cửa hàng đặc biệt (Costco hoặc tàu điện ngầm), được đọc bởi đầu đọc thẻ và được sử dụng để trả tiền cho cá ...
Cash Collateral / Tiền mặt thế chấp
Tiền thu được khi tài sản lưu động được bán ra trong Chương 11 về thủ tục phá sản. Điều này có thể thu được thông qua việc bán chứng khoán tương đương tiền mặt hoặc thông qua việc bán tài sản cá nhân mà dựa vào đó nợ có thể được bảo đảm.
Cash Discount / Chiết khấu tiền mặt
Một sự kích cầu của người bán dành cho người mua để thanh toán hóa đơn trước ngày đến hạn. Người bán thường sẽ làm giảm số tiền còn nợ của người mua theo một tỷ lệ nhỏ hoặc một số tiền xác định. Nếu sử dụng đúng cách, chiết khấu tiền mặt sẽ cải thiện thời gian thu hồi tiền bán hàng trong chu kỳ lu&aci ...
Cash Dividend / Cổ tức tiền mặt
Tiền trả cho cổ đông, thông thường dựa vào khoản thu nhập hiện tại của công ty hoặc lợi nhuận lũy kế. Tất cả cổ tức được trả bởi ban giám đốc và được đánh thuế như thuế thu nhập.
Cash Equity / Tiền trong vốn chủ sở hữu
1. Bất động sản, số tiền chủ sở hữu đầu tư vào bất động sản. Nếu ai đó mua một ngôi nhà, các khoản thanh toán sẽ làm giảm tiền mặt trong vốn chủ sở hữu của họ. 2. Một từ khác cho cổ phiếu phổ thông. Thị trường chứng khoán bằng tiền mặt là điều tương tự như thị trường chứng khoán. Đó là nơi các c& ...
Cash Equivalents / Các khoản tương đương tiền
Các chứng khoán được đầu tư ngắn hạn, có chất lượng tín dụng cao và tính thanh khoản cao. Cũng được coi là “tiền mặt và các khoản tương đương tiền”.
Cash Flow After Taxes - CFAT / Dòng tiền sau thuế - CFAT
Một thước đo kết quả kinh doanh đánh giá khả năng tạo ra dòng tiền của một công ty thông qua hoạt động kinh doanh. Nó được tính bằng cách cộng lại các khoản mục phi tiền mặt như khấu hao tài sản vô hình, khấu hao tài sản hữu hình, chi phí tái cấu trúc và tổn thất vào lợ ...
Cash Flow from Financing Activities / Dòng tiền từ hoạt động tài chính
Một hoạt động trong báo cáo lưu chuyển tiền mặt, gồm các hoạt động bên ngoài như phát hành cổ tức bằng tiền mặt, thêm hoặc thay đổi việc cho vay vốn, phát hành và bán cổ phiếu. Công thức cho dòng tiền từ hoạt động tài chính như sau: Tiền thu từ phát hành chứng khoán hoặ ...
Capital Risk / Rủi Ro Vốn
1. Rủi ro mất toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư ban đầu mà nhà đầu tư phải đối mặt.2. Rủi ro mất giá trị vốn của một công ty. Vốn của công ty có thể bao gồm thiết bị, nhà máy và chứng khoán có thanh khoản cao.
Capital Share / Vốn cổ phần
Loại cổ phần được cung cấp bởi loại quỹ có mục đích kép, có cơ hội để tăng giá vốn nhưng không cung cấp một mức thu nhập cố định nào cho danh mục đầu tư của cổ đông.
Capital Stock / Tồn kho vốn cơ bản
Các cổ phiếu phổ thông và sự ưu tiên một công ty được ủy quyền để phát hành, theo Điều lệ công ty của họ. Vốn cổ phần đại diện cho quy mô vốn tự có của công ty và có thể tìm thấy trên bảng cân đối (hoặc ghi chú) của báo cáo tài chính. Các công ty c ...