Từ điển thuật ngữtất cả (2297)

Activity-Based Costing / Hệ Thống Xác Lập Chi Phí Dựa Trên Hoạt Động - ABC
Một phương pháp kế toán xác định các hoạt động mà một công ty thực hiện, và sau đó phân bổ các chi phí gián tiếp cho các sản phẩm. Hệ thống xác lập chi phí dựa trên hoạt động (ABC) công nhận mối quan hệ giữa chi phí, các hoạt động và các sản phẩm, và ...
Accretion / Giá Trị Tăng Thêm
1. Tài sản gia tăng thông qua việc bổ sung hoặc mở rộng thêm 2. Đối với trái phiếu chiết khấu, giá trị tăng thêm thể hiện phần giá trị tích lũy của trái phiếu cho đến thời điểm đáo hạn
Accrual Accounting / Kế Toán Dồn Tích
Một phương pháp kế toán nhằm đánh giá hiệu suất hoạt động và vị thế của một công ty bằng cách ghi nhận các sự kiện kinh tế bất kể khi nào có giao dịch bằng tiền diễn ra. Phương pháp chung của kế toán dồn tích là các sự kiện kinh tế được ghi nhận bằng cách kết hợp doanh thu với chi ph&iacu ...
Accrued Monthly Benefit / Trợ Cấp Tích Lũy Hàng Tháng
Trợ cấp hưu trí sẽ được trả cho một nhân viên khi họ đến tuổi về hưu. Khoản trợ cấp tích lũy hàng thàng sẽ dựa trên số năm phục vụ của nhân viên cho đến ngày tích lũy và được trả cho họ mỗi tháng sau khi họ nghỉ hưu.
Active Risk / Rủi Ro Chủ Động
Một loại rủi ro mà một quỹ đầu tư hoặc danh mục đầu tư được quản lý tạo ra nhằm vượt qua mức lãi tiêu chuẩn (benchmark) so với mức lãi (của quỹ đầu tư hoặc danh mục đầu tư) được so sánh. Về mặt lý thuyết, để tạo ra lợi nhuận cao hơn mức tiêu chuẩn, người quản lý phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Rủi ro này được gọi là rủi ro ...
Address Verification Service - AVS / Dịch Vụ Xác Nhận Địa Chỉ - AVS
Là một công cụ bộ vi xử lý thẻ tín dụng và các ngân hàng phát hành phát hành tới các thương nhân để phát hiện các giao dịch thẻ tín dụng đáng ngờ. Dịch vụ xác nhận địa chỉ (AVS) kiểm tra độ khớp giữa các địa chỉ thanh toán do người sử dụng thẻ và địa chỉ thanh toán ...
Accrued Interest / Lãi Tích Lũy
1. Một thuật ngữ được sử dụng để diễn tả một phương pháp kế toán dồn tích khi tiền lãi phải trả hoặc phải thu đã được ghi nhận, nhưng chưa được thanh toán hoặc thu nhận. Lãi tích lũy xuất hiện do sự khác biệt về thời gian của dòng tiền và hoạt động đánh giá các dòng tiền này. 2. Tiền l&a ...
A-Credit / Điểm Tín Dụng Hạng A
Chỉ số tín dụng có hiệu lực cao nhất mà người cho vay tính điểm cho người đi vay. Người cho vay sử dụng một hệ thống tính điểm tín dụng để làm cơ sở chấp thuận khoản vay. Cấp độ tín dụng của người đi vay càng cao, lãi suất cho vay sẽ càng thấp.
Actuarial Assumption / Giả Định Thống Kê Bảo Hiểm
Một giả định thống kê bảo hiểm là một ước lượng của một biến đầu vào không chắc chắn cho một mô hình tài chính, thường dùng cho mục đích tính toán phí bảo hiểm hoặc lợi nhuận. Ví dụ, một giả định thống kê bảo hiểm phổ biến liên quan đến việc dự đoán tuổi thọ của một người, cho tuổi, gi ...
Actuarial Consultant / Nhà Tư Vấn Thống Kê Bảo Hiểm
Một chuyên gia tư vấn cho khách hàng về những phương pháp, quy trình, chính sách, kế hoạch, vv... mà họ cần cân nhắc khi ra các quyết định về tài chính, bảo hiểm hoặc các vấn đề liên quan đến trợ cấp. Công việc của những nhà tư vấn thống kê bảo hiểm là tính toán v& ...
Actuarial Equity / Định Phí Bảo Hiểm
Phương pháp tính phí bảo hiểm dựa trên những yếu tố quan trọng như tuổi tác, giới tính, sức khỏe, tiền sử gia đình của người đăng ký bảo hiểm và loại hình bảo hiểm được áp dụng. Điều này cho phép công ty bảo hiểm đối đãi với các ứng viên một cách công bằng theo mức độ rủ ...
Actuarial Equivalent / Tính Phí Bảo Hiểm Tương Đương
Phí bảo hiểm tương đương thường được dùng trong đo lường hai chương trình phúc lợi xem các giá trị của chúng có chính xác không. Thông thường, hai hoặc nhiều dòng thanh toán của chương trình phúc lợi sẽ chỉ có giá trị hiện tại dựa trên các giả định tính to ...
Actuarial Rate / Tỷ Lệ Phí Theo Tính Toán Bảo Hiểm
Tỷ lệ phí theo tính toán bảo hiểm là một ước tính về giá trị tổn thất trong tương lai. Những tổn thất trong tương lai thường được dự đoán dựa trên con số thống kê tổn thất trong quá khứ và xem xét các rủi ro liên quan. Ước tính chính xác tỷ lệ phí theo tính toán ...
Actuarial Science / Khoa Học Thống Kê Bảo Hiểm
Một môn học đánh giá rủi ro tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính sử dụng phương pháp toán học và thống kê. Khoa học thống kê bảo hiểm áp dụng toán học của xác suất và thống kê để xác định, phân tích và giải quyết những tác động t&agra ...
Actuarial Service / Dịch Vụ Định Giá Bảo Hiểm
Là phương pháp mà các công ty xác định, đánh giá và lập kế hoạch cho các tác động rủi ro. Các chuyên gia định giá sử dụng các mô hình toán học và thống kê để đánh giá rủi ro trong các ngành công nghiệp bảo hiểm và tài chính. Ngo&agr ...
Actuarial Valuation / Định Giá Bảo Hiểm
Một định giá bảo hiểm là một loại thẩm định đòi hỏi việc thực hiện các giả định liên quan đến kinh tế và nhân khẩu học để ước tính khoản nợ trong tương lai. Các giả định thường dựa trên sự kết hợp các nghiên cứu thống kê và đánh giá kinh nghiệm. Vì các giả định thường được thu từ các ...
Ad Valorem Tax / Thuế Giá Trị (Theo Đơn Giá Hàng Hóa)
Là một loại thuế dựa trên giá trị được ước tính của bất động sản hay tài sản cá nhân. Thuế tính theo  đơn giá hàng hóa có thể là thuế bất động sản hoặc thậm chí là thuế đánh vào các mặt hàng nhập khẩu. Thuế tính theo đơn giá tài sản là nguồn thu lớn cho chính quyền đị ...
Adaptive Expectations Hypothesis / Giả Thuyết Kỳ Vọng Thích Nghi
Là giả thuyết cho rằng các cá nhân đưa ra quyết định đầu tư dựa trên xu hướng của dữ liệu lịch sử gần đây, chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát , và điều chỉnh dữ liệu (dựa trên kỳ vọng của họ) để dự đoán giá trong tương lai. 
Adaptive Price Zone - APZ / Vùng Giá Thích Nghi - APZ
Là một chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định bước ngoặt khả thi của thị trường . Vùng giá thích nghi (APZ) có thể đặc biệt hữu ích trong một thị trường biến động sang ngang. Chỉ số này hướng tới việc báo động cho những biến động giá lớn bằng cách sử dụng một chuỗi dữ liệu dựa tr&ec ...
Adaptive Selling / Chiến Lược Bán Hàng Thích Nghi
Là một kiểu chiến lược bán hàng, trong đó một sản phẩm hoặc dịch vụ được trình bày thay đổi tùy theo kiểu người tiêu dùng đang quan sát. Chiến lược bán hàng thích nghi có tính đến tình huống trong đó các sản phẩm hoặc dịch vụ được trình bày theo  nhân ...