Từ điển thuật ngữtất cả (2902)

Ax / Ax
Đây là nhà kiến tạo thị trường, người trung tâm nhất trong hành động giá của một chứng khoán cụ thể. Ax có thể được xác định bằng cách dành vài ngày để nghiên cứu báo giá cấp II và lưu ý đến nhà kiến tạo thị trường dường như có ảnh hưởng lớn nhất tới giá c ...
Axe / Lãi suất Axe
Lãi suất mà một người hay một nhà giao dịch áp dụng trong việc mua bán trái phiếu. Nhà giao dịch có thể áp dụng lãi suất đặc biệt cho một loại hình trái phiếu nhất định, phụ thuộc vào vị thế của họ.
Average Qualitative Opinion - AQO / Phương pháp lấy ý kiến định tính trung bình
AQO là một con số tóm tắt xếp hạng các nhà phân tích đầu tư cho một công ty cụ thể.  
Average Rate Option - ARO / Lựa chọn mức giá trung bình - ARO
Một lựa chọn được sử dụng để phòng ngừa sự biến động của tỷ giá hối đoái bằng cách tính trung bình các tỷ giá giao ngay trong suốt thời gian lựa chọn và so sánh với mức giá cố định trong hợp đồng của quyền lựa chọn. Tỷ lệ lựa chọn trung bình thông thường được mua cho các khoảng thời gian hàng ng ...
Average Revenue Per Unit - ARPU / Lợi suất bình quân trên 1 đơn vị
Một số đo tính toán lợi nhuận tạo ra trên một đơn vị. Doanh thu bình quân trên một đơn vị giúp phân tích khả năng tạo lập và tăng trưởng doanh thu ở mức độ mỗi đơn vị của một công ty. Việc này có thể giúp các nhà đầu tư xác định một sản phẩm tạo ra doanh thu cao hay thấp.
Average Selling Price - ASP / Giá bán bình quân - ASP
Là giá của một loại hàng hóa dịch vụ nhất định thường được bán. Giá bán bình quân bị ảnh hưởng bởi loại sản phẩm hoặc vòng đời sản phẩm. Các sản phẩm như máy tính, máy ảnh, ti vi và đồ trang sức sẽ có xu hướng có giá bán bình quân cao hơn trong khi c&aacu ...
Average Strike Option / Quyền chọn cố định trung bình
Một kiểu lựa chọn Châu Á trong đó giá cố định được dựa trên mức trung bình của tỷ giá giao ngay trong một khoảng thời gian. Những ngày được sử dụng để tính toán giá cố định bao gồm vòng đời của quyền lựa chọn và được gọi là " sửa lỗi" . Khi đến ngày đáo hạn của quyền chọn cố định trung b&i ...
Average Ticket / Phiếu chi trung bình
1. Đối với các nhà cung cấp thẻ tín dụng, phiếu chi trung bình của một doanh nghiệp đề cập đến cách tính số trung bình của doanh số cá nhân của họ bằng thẻ tín dụng.2. Đối với nhà môi giới / đại lý, phiếu chi trung bình có nghĩa là quy mô giao dịch của một khách hàng nh ...
Average True Range - ATR / Khoảng dao động thực tế trung bình - ATR
Một thước đo độ biến động được Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách của mình: New Concepts in Technical Trading Systems. Chỉ báo dao động thực tế là lớn nhất trong các trường hợp sau: - Hiện tại cao ít hơn hiện tại thấp.-Giá trị tuyệt đối của mức cao hiện tại ít hơn mức đóng trước đó.-Giá trị tuyệt đối của mức thấp hi ...
Average Up / Tăng giá trung bình
Đây là quá trình mua thêm cổ phiếu trong một công ty với giá cao hơn giá ban đầu. Nó làm cho giá trung bình của tất cả cổ phiếu bạn mua tăng lên. Đối với trường hợp bán khống, việc tăng giá trung bình đạt được bằng cách bán thêm cổ phiếu với giá cao hơn giá ...
Avoidable Cost / Chi phí tránh được
Đây là một chi phí sẽ không phát sinh nếu một hoạt động cụ thể không được thực hiện. Chi phí tránh được đề cập đến những chi phí biến đổi có khả năng tránh được, khác với hầu hết các chi phí cố định, chi phí mà thông thường không thể tránh. Chi phí tránh đượ ...
Away From The Market / Chưa đúng giá thị trường
Đây là trường hợp xảy ra  khi giá đặt mua của lệnh giới hạn thấp hơn (hay giá chào bán cao hơn)  giá thị trường hiện tại của chứng khoán. 
Average Directional Index - ADX / Chỉ số định hướng trung bình - ADX
Một chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật như một giá trị khách quan đo lường sức mạnh xu hướng. ADX không có tính định hướng nên nó có thể xác định sức mạng xu hướng bất kể đi lên hay xuống. ADX thường được vẽ trong một biểu đồ cùng hai đường khác là DMI (Directional Movement Indicators - C ...
Average Down / Hạ giá trung bình
Quá trình mua thêm cổ phiếu của một công ty ở mức giá thấp hơn giá ban đầu. Nó làm giá trung bình của tất cả các cổ phiếu bạn mua giảm.  
Average Return / Lợi suất bình quân
Công thức trung bình đơn giản của một chuỗi các lợi suất tạo ra trong một khoảng thời gian. Lợi suất bình quân được tính toán đơn giản như cách tính giá trị trung bình khác; các con số được cộng vào thành một giá trị tổng, và sau đó tổng này sẽ được chia cho số c&aacut ...
Average Effective Maturity / Thời gian đáo hạn bình quân thực tế
Đối với một trái phiếu, đây là phương pháp đo lường thời gian đáo hạn có tính đến khả năng trái phiếu có thể bị thu hồi. Đối với danh mục trái phiếu, Thời gian đáo hạn bình quân thực tế là trung bình trọng số thời gian đáo hạn của các trái phiếu cơ sở. Phương pháp n&ag ...
Average Industrial Wage / Lương lao động trung bình
Mức lương trung bình hàng giờ chi trả cho người lao động của một khu vực địa lý nhất định, chẳng hạn như một quốc gia hoặc tỉnh, không tính nông dân. Phương pháp đo lường này giúp xác định mức lương trung bình hợp lý của người lao động ở một quốc gia nhất định, được các tổ chức lao động và người s ...
Average Inventory / Hàng tồn kho bình quân
Công thức so sánh giá trị hay số lượng của một hàng hóa cụ thể hay một rổ hàng hóa trong hai hay nhiều thời kỳ nhất định. Hàng tồn kho bình quân là giá trị trung bình của một hàng tồn kho trong một khoảng thời gian nhất đinh. Công thức tính cơ bản đối với hàng tồn kho bình qu& ...
Average Price Call / Quyền chọn mua trung bình
Một loại quyền chọn mà lợi nhuận bằng không hoặc bằng giá trị mà tại đó giá bình quân của tài sản cao hơn giá thực hiện quyền chọn. 
Average Price Put / Quyền chọn bán trung bình
Một loại quyền chọn mà lợi nhuận bằng không hoặc bằng giá trị mà tại đó giá thực hiện cao hơn giá bình quân của tài sản.