Zero Uptick / Bán Khống Zero Uptick

Định nghĩa

Giao dịch thực hiện tại cùng một mức giá trong giao dịch ngay trước nó, nhưng ở một mức giá cao hơn so với giao dịch trước đó. Ví dụ, nếu cổ phiếu được mua và bán với giá $ 47, sau đó là $ 48 và $ 48, giao dịch cuối cùng với giá $ 48 được coi là một sự gia tăng không. Sự khác biệt này quan trọng đối với người bán khống trong việc cố gắng tránh bán khống một cổ phiếu đang tăng.

Saga giải thích

Kỹ thuật bán khống zero uptick không áp dụng được cho mọi thị trường đầu tư bởi quy tắc khác nhau và quy định cấm hoặc hạn chế các giao dịch bán khống này. Thị trường ngoại hối, thị trường chỉ có những yêu cầu nhất định về bán khống, là một trong những thị trường mà kỹ thuật này phổ biến hơn.
Góp ý