Zero Prepayment Assumption / Giả định không trả trước

Định nghĩa

Là các giả định theo đó dự kiến nợ gốc và lãi sẽ được trả hết mà không có bất cứ khoản trả trước nào. Giả định này được sử dụng như là phương tiện cung cấp một chuẩn mực để đánh giá các giả định khác phức tạp hơn. Bằng cách xác định các chi phí sản xuất ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mà không có bất kì sự trợ giúp nào về tài chính, các cá nhân hoặc công ty có thể lập ngân sách, phân bổ các nguồn tài nguyên và lên kế hoạch cho những khoản chi phí và / hoặc tốc độ tăng trưởng doanh thu trong tương lai một cách tốt hơn. .

Saga giải thích

Giả định trả trước là rất quan trọng trong việc định giá các chứng khoán thế chấp với nhiều mô hình khác nhau đưa ra các giả thiết về thói quen trả trước khi mà lãi suất thay đổi. Như vậy, việc thiết lập một tiêu chuẩn có thể rất hữu ích trong việc xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư đó.
Góp ý