Zero Layoff Policy / Chính sách không sa thải đồng loạt

Định nghĩa

Là một loại chính sách của công ty theo đó không nhân viên nào bị chấm dứt hợp đồng do việc kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế. Chính sách này không có nghĩa là sẽ không sa thải những nhân viên có hiệu suất kém hoặc vi phạm hợp đồng lao động.

Saga giải thích

Việc đưa ra chính sách không sa thải đồng loạt có một tác động tích cực lên tinh thần nhân viên, đặc biệt là trong những thời điểm kinh tế khó khăn, vì các nhân viên không phải lo sợ bị thất nghiệp. Tuy nhiên, công ty có thể cần phải thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí không phổ biên khác (như cắt giảm phúc lợi hoặc giờ làm việc) để bù đắp cho các chi phí do không sa thải người lao động.
Góp ý