Zero-Investment Portfolio / Danh mục đầu tư về mo

Định nghĩa

Là một nhóm các khoản đầu tư mà khi kết hợp lại thì giá trị ròng bằng 0. Có thể tạo ra các danh mục đầu tư bằng 0 thông qua việc đồng thời mua và bán chứng khoán có giá trị tương đương. Điều này có thể làm giảm rủi ro cũng như lợi nhuận so với việc chỉ mua hoặc bán cùng một loại chứng khoán. 

Saga giải thích

Danh mục đầu tư về mo có nhiều ưu điểm, bao gồm:
1. Giảm thuế, vì danh mục đầu tư tạo ra ít hoặc không tạo ra thu nhập.
2. Giảm rủi ro bằng cách ngăn ngừa những biến động bất ngờ trong giá trị của các chứng khoán được nắm giữ.
3. Bảo toàn tổng giá trị của danh mục đầu tư để có cơ hội đầu tư trong tương lai.
4. Xác định xem liệu thu nhập trung bình của danh mục đầu tư có khác 0 đáng kể không.

Ví dụ, nếu anh A mua (còn gọi là nắm thế trường vị) vào cổ phần của công ty XYZ, anh sẽ hoàn toàn phải đối mặt với sự biến động giá trị của cổ phiếu này. Tuy nhiên, nếu anh A lập tức bán chứng khoán đó (nắm thế đoản vị), bất kỳ biến động lên xuống nào sau đó cũng sẽ được đối trọng về 0. Sự kết hợp của hai hành động mua bán này sẽ tạo ra một danh mục đầu tư bằng 0 (về mo).
Góp ý