Zero-Floor Limit / Giới hạn sàn bằng 0

Định nghĩa

Một hệ thống cấp phép trong ngành bán lẻ trong đó tất cả các giao dịch tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của một khách hàng phải được kiểm tra đối với số dư của thẻ và / hoặc bất kỳ Danh sách cảnh báo nào về tài khoản quá hạn trước khi thực hiện giao dịch. Giới hạn sàn đề cập đến giới hạn mà nếu vượt quá thì các giao dịch tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cần có sự cho phép - khi giới hạn đó bằng không, tất cả các giao dịch cần bất kể giá trị là bao nhiêu đều phải xin phép.

Saga giải thích

Giới hạn sàn bằng 0 đặc biệt được áp dụng trong các tình huống khi mà người bán hàng không được tiếp xúc trực tiếp với thẻ tín dụng của khách hàng, chẳng hạn như bán hàng trực tuyến và đặt hàng qua thư. Trong trường hợp như vậy, giới hạn sàn luôn là bằng 0 và các nhà phát hành thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ sẽ là người cấp quyền cho các giao dịch.
Góp ý