Zero-Dividend Preferred Stock / Cổ phiếu ưu đãi không trả cổ tức

Định nghĩa

Là loại cổ phiếu không cần trả cổ tức cho cổ đông. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không có cổ tức sẽ thu lời từ sự tăng giá của vốn góp và có thể nhận khoản thanh toán này một lần cuối kì đầu tư. Thuật ngữ này cũng được biết đến với tên gọi "cổ phiếu vốn" (Capital Shares).

Saga giải thích

Chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi không trả cổ tức sẽ không nhận được cổ tức thường. Thông thường, những cổ phiếu này được ưu tiên trả lãi trước cổ phiếu thường trong trường hợp công ty phá sản. Dù các công ty đều có cơ cấu cổ phiếu ưu đãi, phần lớn cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết.
Góp ý