Zero Coupon Swap / Hoán đổi không lãi tức

Định nghĩa

Là sự hoán đổi các dòng thu nhập trong đó thanh toán của dòng lãi suất động được thực hiện định kỳ, như trong một hoán đổi bình thường (plain vanilla swap), nhưng thanh toán của dòng lãi suất cố định được thực hiện một lần (lump-sum) tại ngày đáo hạn thay vì định kỳ trong suốt thời gian hợp đồng hoán đổi. Số tiền thanh toán lãi suất cố định dựa trên lãi suất hoán đổi không trả cổ tức (zero coupon rate). 

Saga giải thích

Có rất nhiều biến thể của hoán đổi không lãi tức để đáp ứng các nhu cầu đầu tư khác nhau. Một hoán đổi không lãi tức ngược (reverse zero-coupon swap) thanh toán một lần ngay khi kí kết hợp đồng, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho các bên trả lãi suất động. Một vụ hoán đổi không trả lãi tức có khả năng chuyển đổi (exchangeable zero-coupon swap) có thể lựa chọn thanh toán thành nhiều đợt thay vì thanh toán một lần. Việc bên trả lãi suất động thanh toán một lần trong một hoán đổi không lãi tức cũng có thể xảy ra.
Góp ý