Zero-Coupon Mortgage / Thế Chấp Không Trả Lãi Định Kì

Định nghĩa

Một hình thức huy động vốn thương mại mà lãi suất mà tiền vay gốc và các khoản lãi suất phải trả thường xuyên được hoãn lại cho tới khi đáo hạn thay vì trả theo kì trong suốt quá trình cho vay. Trong khi tỷ suất coupon (một khoản cố định) của khoản thế chấp này về lý là bằng 0 vì không thanh toán coupon cũng như lãi suất định kì, lãi suất được cộng dồn lại với gốc để trả khi đáo hạn.

Saga giải thích

Thế chấp không trả lãi đặc biệt hữu ích cho các dự án thương mại khi dòng tiền để trả cho các dịch vụ gần như không có cho đến khi dự án gần hoàn thành. Vì cả gốc và lãi chỉ được trả khi đáo hạn, rủi ro tín dụng của khoản thế chấp này đặc biệt cao so với các khoản vay thông thưởng. Chính vì thế, người cho vay chỉ có thể cung cấp hình thức tài chính này cho những tổ chức/cá nhân có tiếng về thương mại với các hồ sơ tín dụng "sạch".
Góp ý