Zero Coupon Inflation Swap / Hoán đổi lạm phát không lãi tức

Định nghĩa

Là một hoán đổi dòng tiền cho phép các nhà đầu tư giảm hoặc tăng nguy cơ rủi ro suy giảm sức mua của đồng tiền. Trong một hoán đổi lạm phát không lợi tức - một loại hình phái sinh lạm phát cơ bản, dòng thu nhập mà gắn liền với tỷ lệ lạm phát được hoán đổi cho một dòng thu nhập có lãi suất cố định. Tuy nhiên, thay vì thực sự hoán đổi thanh toán định kỳ, cả hai dòng thu nhập được thanh toán một lần cuối kì (lump-sum) khi mà hoán đổi đáo hạn và chỉ số lạm phát được biết chính xác. 

Saga giải thích

Đồng tiền được sử dụng để hoán đổi xác định chỉ số giá được sử dụng để tính toán tỷ lệ lạm phát. Ví dụ, hoán đổi bằng đô la Mỹ sẽ được dựa trên các chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ, trong khi một hoán đổi bằng đồng bảng Anh được dựa trên chỉ số giá bán lẻ của Anh. Các công cụ tài chính khác có thể được sử dụng để phòng vệ trước nguy cơ lạm phát là hoán đổi tỉ suất lạm phát thực (real yield inflation swap), hoán đổi lạm phát chỉ số giá (price index inflation swap), Chứng khoán kho bạc ngừa lạm phát (Treasury inflation Protected Securities), chứng khoán gắn với chỉ số lạm phát của địa phương và doanh nghiệp, chứng nhận nợ gắn với lạm phát và trái phiếu tiết kiệm gắn với lạm phát. 
Góp ý