Zero-Coupon Certificate Of Deposit (CD) / Chứng chỉ tiền gửi không lợi tức

Định nghĩa

Là một chứng chỉ tiền gửi (CD) được mua lại ở mức tỷ lệ chiết khấu lớn. Nó khác chứng chỉ truyền thống ở chỗ việc thanh toán lợi tức không được thực hiện hàng năm, và được thực hiện một lần khi đáo hạn. 

Saga giải thích

Lợi ích của một chứng chỉ tiền gửi không lợi tức là không có rủi ro từ việc tái đầu tư, không giống như với một công cụ trả lãi đều đặn. Điểm bất lợi cho các nhà đầu tư là dù lợi tức không được trả hàng năm mà lợi tức này lại được xem là đã tích lũy hàng năm và được coi như thu nhập chịu thuế của chủ đầu tư, đồng nghĩa với việc thuế phải nộp hàng năm sẽ là khoản thuế cho phần lợi tức cộng dồn cho suốt thời hạn của chứng chỉ tiền gửi.

Trong khi lợi tức không được nhận cho đến khi chứng chỉ tiền gửi này đáo hạn, các khoản thuế phải nộp trên lợi tức phải trả hàng năm cho tới khi thực sự nhận được khoản lợi tức. Mặc dù giá của chứng chỉ tiền gửi được chiết khấu thấp hơn nhiều so với mệnh giá để lôi kéo người mua, việc người mua có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn thuế khổng lồ mỗi năm không mới là vấn đề.
Góp ý