Zero Capital Gains Rate / Lãi suất bằng 0 trên tiền lãi

Định nghĩa

Thuế suất trên tiền lãi bằng 0% được áp dụng cho các cá nhân bán tài sản trong một "khu vực doanh nghiệp". Lãi suất bằng 0 trên tiền lãi có thể được áp dụng bởi một cấp chính phủ nhằm hỗ trợ cho một khu vực nhất định.

Saga giải thích

Năm 2004, Quốc hội Mỹ đã thông qua và Tổng thống đã phê duyệt, Đạo luật cứu trợ thuế cho các gia đình lao động. Đạo luật này bao gồm các quy định cho phép mở rộng thuế suất 0% đến các tài sản nhất định được bán trong khu vực nào đó đang được bán trong khu vực Doanh nghiệp của D.C .
Logic đằng sau hành động này là để cung cấp sự khuyến khích cho các cá nhân để đầu tư tại khu vực này. Mức thuế suất này không dành riêng cho một khu vực, nhà nước hoặc đô thị. Các nhà lập pháp tìm kiếm để tạo ra công ăn việc làm và thu hút đầu tư vào một cộng đồng thường xuyên ban hành lãi suất bằng 0 trên tiền lãi, và / hoặc các ưu đãi thuế khác liên quan đến các tổ chức trong khu vực đó
Góp ý