Zero-Bound Interest Rate / Lãi suất tiệm cận không

Định nghĩa

Tỷ lệ thấp nhất mà một ngân hàng trung ương có thể được thiết lập đối với các khoản vay. Trong chính sách tiền tệ, việc sử dụng lãi suất danh nghĩa 0% có nghĩa là các ngân hàng trung ương không còn có thể giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nữa. Khi lãi suất tiến gần tới mốc bằng không, tính hiệu quả của chính sách tiền tệ - một công cụ kinh tế vĩ mô - bị suy giảm đáng kể. Lãi suất giới hạn bằng không thường đề cập đến quá trình mà, từng bước từng bước lãi suất tiến đến không.

Saga giải thích

Với phần lớn thập niên 1990, mức lãi suất do ngân hàng trung ương Nhật Bản dao động gần ngưỡng không. Điều này đã được thực hiện nhằm khuyến khích lạm phát và làm giảm nguy cơ giảm phát, vì các ngân hàng thường tăng lãi suất để làm chậm tăng trưởng. Chính sách lãi suất giới hạn bằng không thường được đưa ra ngay sau các đợt suy giảm kinh tế trầm trọng.
Góp ý