Zero-Beta Portfolio / Danh mục đầu tư có chỉ số beta bằng 0

Định nghĩa

Là một danh mục đầu tư được thiết kế để rủi ro hệ thống bằng 0, hay nói cách khác, chỉ số beta bằng 0.

Saga giải thích

Danh mục đầu tư này sẽ có lợi nhuận kỳ vọng bằng lãi suất phi rủi ro. 
Góp ý