Zero-Based Budgeting - ZBB / Phương pháp lập ngân sách trên cơ sở bằng 0 - ZBB

Định nghĩa

Một phương pháp lập ngân sách, trong đó tất cả các khoản chi phí phải được giải trình cho mỗi kì phát sinh. Phương pháp lập ngân sách không có cơ sở bắt đầu từ "cơ sở bằng không" và mỗi bộ phận trong tổ chức được phân tích dựa trên nhu cầu và chi phí. Ngân sách này sau đó được xây dựng trên cơ sở những gì cần cho kì tiếp theo, bất kể ngân sách có cao hơn hoặc thấp hơn kỳ trước.

ZBB cho phép các mục tiêu chiến lược cao nhất của tổ chức được đưa vào trong quá trình lập ngân sách bằng cách gắn các mục tiêu này với những bộ phận cụ thể của tổ chức, nơi mà chi phí có thể được phân nhóm, sau đó tính toán lại trên cơ sở kết quả kì trước và kỳ vọng hiện tại.

Saga giải thích

Do bản chất tập trung vào chi tiết, phương pháp lập ngân sách này là một quá trình được thực hiện qua nhiều năm, với chỉ vài bộ phận được xem xét tại một thời điểm bởi các nhà quản lý hoặc trưởng nhóm.

ZBB có thể làm giảm chi phí bằng cách tránh việc tăng hoặc giảm ngân sách của kì trước đấy một cách vô thức. Tuy nhiên, đây là một quá trình tốn nhiều thời gian hơn so với phương pháp truyền thống (việc lập ngân sách trên cơ sở chi phí). Việc thực hiện lập ngân sách kiểu này cũng thường ưu ái các bộ phận liên quan trực tiếp tới sản xuất hay sản sinh doanh thu; sự đóng góp của những bộ phận này dễ được kiểm chứng hơn so với các bộ phận như chăm sóc khách hàng hay nghiên cứu phát triển.
Góp ý