World Bank / Ngân Hàng Thế Giới

Định nghĩa

Xem INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.




Góp ý