Wire Transfer / Chuyển Tiền Vô Tuyến

Định nghĩa

Lệnh thanh toán tiền điện tử bằng vô tuyến hoặc chỉ thị qua điện thoại, thường liên quan đến thanh toán số dollar lớn. Ví dụ, mạng lưới vô tuyến dự trữ liên bang (Federal wire), và hệ thống thanh toán bù trừ liên ngân hàng (CHIPS) là những hệ thống thanh toán chuyển vô tuyến. Mạng lưới vô tuyến dự trữ liên bang kết nối các văn phòng của dự trữ liên bang, các định chế ký thác, kho bạc Mỹ và các cơ quan chính phủ khác. Nó chuyển tiền, chứng khoán chính phủ Mỹ, và những thông tin về quản trị giám sát, và chính sách tiền tệ của Dự trữ liên bang.

Xem AUTOMATED CLEARING-HOUSE; AVAILABILITY; BAKN WIRE; ELECTRONIC FUNDS TRANSFER; NET SETTLEMENT; SAME DAY FUNDS; SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS (SWIFT). 
Góp ý