Wall Street / Phố Wall

Định nghĩa

Tên phổ biến cho khu vực tài chính tại thành phố New York nơi đặt trụ sở giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Sở giao dịch chứng khoán Mỹ, các công ty chứng khoán hàng đầu và một vài ngân hàng và các công ty bảo hiểm lớn. Theo nghĩa phổ biến hơn, thuật ngữ này có phạm vi rộng hơn, đề cập ngành ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán, không xét đến trụ sở thực sự của các công ty ở đâu.
Góp ý