Venture Capital / Vốn Đầu Tư Mạo Hiểm

Định nghĩa

Số tiền khởi sự đực đầu tư vào các công ty có rủi ro cao hoặc các công ty nhỏ chuyên về công nghiệp mới, thường để đổi lấy một vị thế sở hữu trong công ty đó, còn được gọi là vốn rủi ro. Những công ty mới khởi nghiệp thường đi qua ba giai đoạn cung cấp tài chính: cung cấp tài chính khởi nghiệp ban đầu hoặc vốn gốc cho một công ty mới được tổ chức; cung cấp tài chính loại hai hoặc cung cấp tài chính mức trung gian cho các công ty thể hiện tiềm năng tăng trưởng tích cực và cuối cùng, chào bán ra công chúng ban đầu (IPO) bởi những công ty thành công khi phát hành cổ phiếu thường ra công chúng.

Các nhà đầu tư mạo hiểm thu lại hầu hết những khoản đầu tư của họ trong các công ty khởi nghiệp, bằng cách nhận chứng chỉ đặc quyền mua cổ phiếu thường, và nhận lợi nhuận, từ sự tăng vốn do việc bán cổ phiếu ra công chúng. Tài trợ mạo hiểm thường được thỏa thuận cùng với một hạn mức tín dụng vốn lưu động từ ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu vay ngắn hạn.
Góp ý