Unemployment Rate / Tỉ Lệ Thất Nghiệp

Định nghĩa

Tỉ lệ thất nghiệp được tính bằng công thức:

             Tỉ lệ thất nghiệp = số người thất nghiệp : số người trong độ tuổi lao động (lực lượng lao động)

Trong đó:

  • Số người thất nghiệp tức là số người trong độ tuổi lao động, sẵn sàng lao động nhưng chưa tìm được việc làm. Vì vậy, với những người trong độ tuổi lao động, có khả năng làm việc, nhưng không có ý định tìm việc làm có thể không được tính vào phép tính này.
  • Số người trong độ tuổi lao động được tính theo quy định của từng nước (ví dụ từ 18 đến 60 tuổi).Góp ý