Statutory Reserves / Dự Phòng Bảo Hiểm Bắt Buộc (Theo Luật)
Góp ý