State-Of-The-Art / Đỉnh Cao

Định nghĩa

State-of-the-art là mức độ phát triển cao nhất của một công nghệ, một lĩnh vực khoa học, hoặc một thiết kế nào đó đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ: This machine is an example of state-of-the-art technology.

Thuật ngữ được sử dụng đầu tiên vào năm 1910 bởi kĩ sư H.H. Suplee trong tác phẩm Gas Turbine, trong đó có câu "In the present state of the art this is all that can be done."
Góp ý