Standard Deviation / Độ Lệch Chuẩn

Định nghĩa

Một đại lượng thường dùng để đo mức độ mà một biến số phân tán xung quanh giá trị trung bình của nó.
Góp ý