Sharpe Ratio / Tỷ Số Sharpe

Định nghĩa

Đây là một chỉ số được phát triển bởi người được giải thưởng Nobel, William F.Sharpe nhằm mục đích đo lường tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của một khoản đầu tư. Nó được tính bằng cách lấy tổng tỷ suất sinh lợi của khoản đầu tư trừ đi tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (là trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm), sau đó đem chia cho độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi của danh mục.

Tỷ số Sharpe cho chúng ta biết tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư từ các quyết định đầu tư thông minh, nói cách khác là nó cho biết kết quả của phần rủi ro tăng thêm. Tỷ số đo lường này rất hữu ích bởi vì mặc dù một danh mục đầu tư hay một quỹ có thể đạt được mức tỷ suất sinh lợi cao hơn các quỹ khác, nhưng điều đó chỉ có thể được gọi là một đầu tư tốt trong trường hợp tương ứng với tỷ suất sinh lợi cao hơn đó thì mức rủi ro tăng thêm cũng không được quá nhiều. Một tỷ số Sharpe cao hơn thì cho thấy mức tỷ súât sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
Góp ý