Repurchase Agreement/ Sale And Repurchase Agreement / Hợp Đồng Repo

Định nghĩa

Hợp đồng Repo có tên đầy đủ là Repurchase Agreement hoặc đầy đủ nhất Sale and Repurchase Agreement.

Là một dạng vay ngắn hạn đối với các loại chứng khoán của chính phủ. Người tham gia bán các chứng khoán chính phủ cho người đầu tư, thông thường trong khoảng thời gian ngắn hạn (24 giờ), và sau đó mua lại vào hôm sau.

Đối với bên bán chứng khoán, cam kết mua lại được gọi là Repo; đối với bên kia (mua chứng khoán sau đó lại đồng ý bán lại) gọi là Reverse Repo. Như vậy Repo và Reverse Repo là hai khái niệm đồng thời xảy ra và phụ thuộc vào vị trí của bên thực hiện.

Các hợp đồng Repo được phân vào loại công cụ thị trường tiền tệ. Chúng được được sử dụng để huy động vốn trong ngắn hạn.
Góp ý