Principal / Tiền Gốc

Định nghĩa

Số tiền thanh toán cho một người giữ một trái phiếu khi ĐÁO HẠN để xoá nợ.
Góp ý