Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) / Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế

Định nghĩa

Nhóm chính thức gồm 24 quốc gia, bao gồm hầy hết các nước công nghiệp hóa lớn được thành lập năm 1961, để điều phối các chính sách kinh tế và xã hội giữa các thành viên, và tăng cường trợ giúp kinh tế cho các quốc gia đang phát triển bao gồm 18 nước châu Âu, Canada, Mỹ, và Nhật, đặt trụ sở tại Paris.
Góp ý