Operating Lease / Hợp Đồng Thuê Mua Hoạt Động

Định nghĩa

Hợp đồng văn bản thuê mua cho một giai đoạn ngắn hơn đời sống kinh tế của tài sản được thuê. Những hợp đồng thuê mua hay thường được soạn thảo bởi các nhà sản xuất thiết bị, kỳ vọng nhận lại thiết bị và cho những người sử dụng khác thuê lại. Cả ngân hàng thương mại và các công ty tài chính đều lập các hợp đồng thuê. Các hợp đồng thuê mua hoạt động này là các hợp đồng có thể hủy bỏ, nghĩa là có thể thu hồi thiết bị bất cứ lúc nào nếu nó trở nên lỗi thời hay không còn cần thiết. 

Xem CAPITAL LEASE; FINANCE LEASE; LEVERAGED LEASE; RESIDUAL VALUE. 
Góp ý