Operating Income / Thu Nhập Kinh Doanh

Định nghĩa

Là thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh bình thường của một doanh nghiệp.
Góp ý