Notes To The Financial Statements / Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính

Định nghĩa

Thuyết minh báo cáo tài chính là bản báo cáo bổ sung giải trình hay thuyết minh về các các chi tiết và thông tin còn thiếu trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Thông thường, thuyết minh báo cáo tài chính không được đưa trực tiếp vào các báo cáo tài chính mà thuyết minh ngoài khi cần thiết (như thuyết trình với các nhà đầu tư), bởi chúng rất nhiều chi tiết giải trình dễ dây ra sự lộn xộn trong các bản báo cáo tài chính.

Những thông tin cần thiết trong một bản thuyết trình báo cáo tài chính thông thường là về phương pháp kế toán, kế hoạch trợ cấp, chế độ bồi thường thưởng phạt hay quyền chọn cổ phiếu... sẽ là những thông tin ảnh hưởng tới lợi nhuận, cổ tức khi đầu tư vào một doanh nghiệp mà nhà đầu tư nhận được.
Góp ý