Nominal Yield / Lợi Tức Danh Nghĩa

Định nghĩa

Trong trường hợp một cổ phiếu thường, cổ tức được công bố và được tính theo tỷ lệ phần trăm của MỆNH GIÁ của nó.
Góp ý