Natural Rate Of Unemployment / Tỷ Lệ Thất Nghiệp Tự Nhiên

Định nghĩa

Natural Rate Of Unemployment là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, là tỷ lệ thất nghiệp được ngầm hiểu theo cơ cấu hiện tại của nền kinh tế. Tỷ lệ này được xác định bởi những tác nhân cơ cấu trong nền kinh tế, những tác nhân này không hề giảm bớt khi tăng tổng cầu. Đường Philips thẳng đứng sẽ cho thấy bất cứ nỗ lực nào làm cho mức thất nghiệp thấp hơn tỷ lệ tự nhiên sẽ làm tăng nguy cơ lạm phát. Đây có thể được coi là mức thất nghiệp mà vẫn tồn tại trong điều kiện toàn dụng nhân công. Tỷ lệ này được coi là tỷ lệ thất nghiệp đảm bảo hay tỷ lệ thất nghiệp toàn dụng nhân công.
Góp ý